Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo–Mostowych S.A. w Szamotułach, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 75, 64-500 Szamotuły, wpisanej pod nr KRS 0000129764,

zwołuje na dzień 20 września 2021 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Spółki, w Szamotułach przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 75,

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu obrad oraz regulaminu wyborów.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności gospodarczej oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz z rachunkiem wyników.

6 .Przedstawienie protokołu z badania bilansu przez biegłego rewidenta.

7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2020 r. i upływająca kadencję.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Przedstawienie projektów uchwał.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia sprawozdania z działalności gospodarczej oraz całości sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz z rachunkiem wyników,

- sposobu podziału zysku,

- ustalenie absolutorium Zarządowi Spółki,

- ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć i wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach w związku z kredytem bankowym,

11. Wybory Członków Zarządu na kolejna kadencję.

12. Walne głosy i wnioski.

13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy