Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką (*).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Szamotułach, ul.
Powstańców Wielkopolskich nr 75, 64-500 Szamotuły, wpisanej pod nr KRS
0000129764, zwołuje na dzień  26 września 2020 r., o godzinie 8:00, w
siedzibie Spółki, w Szamotułach przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 75,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu obrad oraz
regulaminu wyborów.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności gospodarczej oraz
sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z rachunkiem wyników.
6 .Przedstawienie protokołu z badania bilansu przez biegłego rewidenta.
7. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2019 r. i
upływająca kadencję.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Przedstawienie projektów uchwał.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności gospodarczej oraz całości
sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz z rachunkiem wyników,
- sposobu podziału zysku,
- ustalenie absolutorium Zarządowi Spółki,
- ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć i
wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomościach w związku z kredytem bankowym,
- wybór Biura Maklerskiego Santander do elektronicznego prowadzenia rejestru
akcjonariuszy,
- zmiana Kodeksu Spółek Handlowych - dematerializacja akcji.
11. Wybory Rady Nadzorczej na kolejna kadencję.
12. Walne głosy i wnioski.
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.