Rys historyczny przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo – Mostowych  w  Szamotułach  powstało  z dniem 1 stycznia 1992 roku,  na mocy Zarządzenia Nr 294 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie, z dnia 19 grudnia 1991r.  
Podstawowym wyposażeniem przedsiębiorstwa były wówczas obiekty i środki po zlikwidowanym Rejonie Dróg Publicznych w Szamotułach.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek wywołało konieczność dostosowania zakładu do potrzeb, które wynikały z warunków rynkowych - uzyskiwania zleceń na roboty drogowe i mostowe. Nasze działania skupiły się na przejętym zapleczu w Lipnicy, gmina Szamotuły oraz na pozyskiwaniu robót w jej obszarze. Głównym inwestorem była wówczas Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Poznaniu. Dyrektorem Przedsiębiorstwa powołanym w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej został p. mgr inż. Wojciech Stelmaszyk. Firma zatrudniała ok. 75 osób.
Przedsiębiorstwo   Robót   Drogowo – Mostowych   działało  do  31  maja  1999  roku, a  1  czerwca  1999  roku  na mocy  Ustawy z dnia 30.08.1996 roku (Dz.U Nr 118 poz. 561)  powstała  spółka  pracownicza  o  nazwie:  Przedsiębiorstwo  Robót   Drogowo – Mostowych   Spółka Akcyjna,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego            w Poznaniu.  Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy wyłoniono Prezesa  przedsiębiorstwa, którym  został  p.  Wojciech Stelmaszyk, a na stanowisko V-ce Prezesa powołano  p. Mariana Bręczewskiego.

W roku 2008 na stanowisko V-ce Prezesa wybrano p. Stanisława Pilarskiego.
Utrzymane walory produkcyjne umożliwiły przedsiębiorstwu realizację w ramach generalnego wykonawstwa szeregu zawiłych i trudnych obiektów komunikacyjnych. Szczególne osiągnięcia przypadają na ostatnie lata działalności.
Obecnie zatrudnionych jest  51 doświadczonych pracowników.
Przedsiębiorstwo   Robót   Drogowo – Mostowych   S.A.   w    Szamotułach,    posiada  własną wytwórnię mas bitumicznych o wydajności 100t/h i betonów  oraz własne Laboratorium Zakładowe  zlokalizowane na terenie placu przerobowego w Lipnicy gm. Szamotuły.
Działalność    Przedsiębiorstwa    Robót     Drogowo  –  Mostowych   S.A.    w    Szamotułach  obejmuje  swym  zasięgiem  roboty   drogowe   urzędów  miast i gmin: 

- Szamotuły 
- Obrzycko
- Pniewy
- Duszniki
- Kaźmierz
- Ostroróg
- Wronki
- Oborniki

w ramach zamówień publicznych, a  także takich dużych Zamawiających jak :
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Nowy Tomyśl
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym  Tomyślu
- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
- Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

- Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

Realizowane są również zamówienia  Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach i zlecenia  od  prywatnych  przedsiębiorców, firm i klientów. 
Roboty realizowane przez Spółkę spotkały się z wysokim uznaniem zleceniodawców,  co znajduje wyraz w uzyskiwanych referencjach, aprobatach Laboratorium Drogowego w Poznaniu, a także wielkich firmach i konsorcjach drogowych z kraju i zza granicy.
Powyższe wskazuje na to, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Szamotułach jest firmą doskonale przystosowaną do dzisiejszych realiów gospodarczych naszego kraju. Deklaruje generalne wykonawstwo, co niewątpliwie wpływa na jej stabilizację oraz możliwość dalszego rozwoju.

Od roku 2011 posiadamy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.